Callister materials science solutions pdf

Korrosion har sin grund i de olika materialens molekylära strukturer. Metaller callister materials science solutions pdf inte lika stabila som många oxider.

Metallens inre krafter gör därför att metallen bryts ner till en stabilare förening, mer lik ursprungsmineralen. Korrosionsprodukten är definitionsmässigt en keram eftersom den består av en metall och en icke-metall. Man skiljer mellan korrosionsangrepp och korrosionsprodukter. Dessutom har olika korrosionsskydd olika beständighet. Där oxidationen sker, sker även angreppet på metallen.

Metallen bildar metalljoner medan elektroner avges. Korrosion leder till att Gibbs fria energi sjunker och korrosionsprodukten blir stabilare. Nernst ekvation kan alltså förutse hur jonkoncentrationen påverkar korrosionspotentialen enligt ekvationen nedan. T står för absoluta temperaturen i Kelvin, F står för Faradays konstant, Red står för koncentrationen av reducerat ämne och ox står för koncentrationen av oxiderat ämne. C, n är 2 och koncentrationerna gäller järn respektive järnjonerna. Korrosion bygger alltid på en överföring av elektrisk laddning och joner. Storleken på potentialen, elektronaktiviteten och den exponerade metallytan har stor inverkan på korrosionshastigheten.